• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Missie, visie en ondernemingsplan
Volg ons op

Missie, visie en ondernemingsplan

Hoe werkt Woonstichting Vryleve?

Wij werken vanuit een heldere visie op de woningmarkt en onze rol hierin. Deze visie vormt het fundament voor onze missie - wat doen we wel en wat niet? En wij hebben onze organisatie zo ingericht, dat we deze taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

De missie van Woonstichting Vryleve

Vryleve zorgt voor voldoende, passende, betaalbare en op langere termijn duurzame woningen voor de mensen die in één van de zes dorpen op het Gelders Eiland willen wonen.

Bij deze missie hoort de volgende toelichting:

- We bieden huurwoningen aan, met name voor mensen die zijn aangewezen op betaalbaar wonen.

- We bieden soms koopwoningen aan, bedoeld voor mensen met een middeninkomen en kleine beurs.

- We verzorgen daarnaast goede huisvesting voor maatschappelijke organisaties.

- We leveren naast huisvesting ook de daarbij passende woondiensten. We zorgen ervoor, dat ons woningbezit in 2050 energieneutraal is.

- We werken samen met lokale en regionale professionele organisaties, vrijwilligers en dorpsraden om de woonomgeving voor huurders van goede kwaliteit te houden. Ook om bewoners in ons werkgebied te stimuleren zelf invloed uit te oefenen op hun leefomgeving en leefomstandigheden.

- We handelen innovatief, duurzaam en kostenbewust. Dat vertaalt zich in de uitvoering van onderhoud aan bestaande woningen, het beheer ervan en in ontwerp en bouw van nieuwe woningen. En in ons dagelijks werk door actief het gebruik van papier terug te dringen door werkstromen te digitaliseren. Voorbeelden zijn : een elektronisch archief, digitale facturering, als het kan e-mails in plaats van papieren brieven en een klantenportaal voor huurderszaken en reparatiemeldingen en een energieneutraal kantoor in 2023.

De visie van Woonstichting Vryleve

Wonen is één van de eerste levensbehoeften van ieder mens. Het is de taak van Woonstichting Vryleve om in deze behoefte te voorzien. En dan vooral voor mensen die zelf moeilijk huisvesting kunnen vinden. Dit is onze kerntaak. Maar we vinden dat we meer moeten doen dan wat de overheid van ons verlangt. We willen bijdragen aan een aantrekkelijke woningmarkt in de gemeente Zevenaar. Dit betekent bijvoorbeeld zorgen voor voldoende diversiteit in huurwoningen, passend bij de vraag van woningzoekenden en in balans met de vraag uit verschillende doelgroepen.

Ondernemingsplan

Plannen voor de toekomst

Met nieuwe strategieën – vastgelegd in ons ondernemingsplan - maken we ons klaar voor de toekomst. Het ondernemingsplan beschrijft waar onze onderneming voor staat (visie en missie), wat de plannen voor de nabije toekomst zijn ten aanzien van uw woon- en werkomgeving en hoe we die plannen gaan uitvoeren.

Vryleve wil de plannen voor de toekomst niet alleen bepalen door eigen ideeën en gedachten, maar wil graag gebruik maken van hetgeen leeft bij de bewoners van Het Gelders Eiland. Daarom vragen we of u uw ideeën en reacties aan ons wilt doorgeven. Zo helpt u de woonstichting om te komen tot een gedegen, gedragen en uitvoerbaar toekomstplan.