• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Resultaten klantonderzoek 2021
Volg ons op

Resultaten klantonderzoek 2021

Blijf snel informeren en reageren

Goede rapportcijfers van klanten in 2021

Voor de zevende opvolgende keer deed Vryleve in 2021 klantonderzoek onder vier klantgroepen: nieuwe huurders, woningzoekenden, vertrekkende huurders en zittende huurders. Het doel van het onderzoek was ervaringen en meningen te horen over de dienstverlening om deze waar mogelijk te kunnen verbeteren. De meeste klanten waren in 2021 tevreden met de dienstverlening van Vryleve. Tips en tops die we uit de resultaten halen zijn: blijf klanten op de hoogte houden op verschillende manieren (op papier, online en persoonlijk), blijf het zoekprofiel voor woningzoekenden en het klantportaal Mijn Vryleve promoten en blijf snel reageren op mail. 

Respons 

De respons was gemiddeld 14,6%. Dit is ongeveer 10% minder dan het voorgaande jaar en kan te maken hebben met digitale coronamoeheid. De respons was voldoende om uit de resultaten verbeterpunten te halen.

Klantgroep nieuwe huurders

De nieuwe huurders waren tevreden over de oplevering van de woning: 83% vond de woning schoon en de informatie over installaties ruim voldoende. 67% heeft gebruik gemaakt van de Woonmap om informatie van Vryleve nog eens na te lezen. Documenten en formulieren willen nieuwe huurders het liefst via de post op papier van Vryleve ontvangen. Een goede tweede is ontvangst per e-mail. Downloaden via het huurdersportaal Mijn Vryleve wordt weinig gebruikt. De helft van de nieuwe huurders meldde kort na de verhuizing een reparatie. Dit is een verbetering ten opzichte van het jaar ervoor. Wij blijven de Woonmap bij ondertekening van de huurovereenkomst gebruiken en uitreiken. We blijven zo snel mogelijk reageren op reparatieverzoeken na sleutelontvangst.

Klantgroep woningzoekenden

Van de woningzoekenden die antwoordden heeft in 2021 een vierde deel gebruik gemaakt van het zoekprofiel. De belangrijkste reden voor woningzoekenden om te reageren is de verwachting snel een woning bij Vryleve te krijgen. Daarna komt de voorkeur voor wonen op Het Gelders Eiland. Niemand heeft een andere, persoonlijk geldende reden genoemd. Alle respondenten konden het aanbod goed op internet vinden. Zij vonden ook genoeg informatie over de woning om te kunnen reageren. Dit beeld zagen we in voorgaande jaren ook. We brengen het zoekprofiel steeds onder de aandacht bij klantcontact met woningzoekenden.

Klantgroep vertrekkende huurders

Van de vertrekkende huurders kregen we voor de dienstverlening een 8. De meeste vertrekkende huurders gaven aan geen eigen voorzieningen te hebben en het soms lastig te vinden hiermee om te gaan. Voor alle vertrekkende huurders was duidelijk hoe zij spullen ter overname konden aanbieden. Alle respondenten gaven aan dat de bezichtiging van hun huurwoning door een opvolgend huurder rekening houdend met corona regels gelukkig door heeft kunnen gaan. Door de tijd heen zien we dat steeds meer vertrekkende huurders gebruik maken van online informatie bij het opzeggen en achterlaten van de woning: in 2021 was dat 75%. We houden onze informatie over huur opzeggen, overname en eigen voorzieningen actueel en verwijzen klanten hier ook naar.We blijven reageren op mails en opmerkingen over onze dienstverlening en geven snel aan wanneer huurders een antwoord kunnen verwachten.

Klantgroep zittende huurders

De klantgroep zittende huurders gaf Vryleve een mooie 8,6 voor de uitvoering van recente reparaties. Mijn Vryleve werd door 46% van de respondenten gebruikt voor het melden en inplannen van de reparatie. Dit is iets meer dan vorig jaar. 44% geeft aan graag persoonlijk contact over de reparatie te willen hebben. Ruim 73% van de reparaties kon in één keer afgerond worden. Voor de 27%, waarop we later terug moesten komen zijn diverse reacties gegeven. Zo hebben we de kans te kijken of er lijn in te vinden is. De meeste zittende huurders geven aan de Woonmap nog te hebben, 38% heeft er gebruik van gemaakt, 38% niet. We blijven Mijn Vryleve persoonlijk bij huurders onder de aandacht brengen voor melding van reparaties en andere huurzaken. We blijven kijken hoe en wanneer persoonlijk contact voor inplanning van reparaties nodig is.