Op maandag 11 december 2023 ondertekenden woningcorporaties Baston Wonen, Plavei en Vryleve, de huurdersverenigingen en de gemeente Zevenaar de nieuwe prestatieafspraken. Samen zetten de partijen zich in voor huurders en woningzoekenden.

De afgelopen maanden is er veel overleg geweest om tot heldere afspraken te komen. Er is goed gekeken naar wat er in 2024 moet gebeuren om te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen in de gemeente zijn. En vooral hoe de partijen dat samen gaan aanpakken. De prestatieafspraken voor het komende jaar gaan in totaal over vijf thema’s.

1. Huisvesting bijzondere doelgroepen: de partijen streven ernaar geschikte huisvesting te realiseren voor specifieke doelgroepen, met bijzondere aandacht voor hun behoeften en wenselijke voorzieningen.

2. Betaalbaarheid: het gezamenlijke doel is om betaalbare huisvesting te waarborgen en eventuele knelpunten op het gebied van betaalbaarheid aan te pakken.

3. Samenleving: de prestatieafspraken dragen bij aan de versterking van de lokale gemeenschap door middel van diverse initiatieven en samenwerkingsverbanden.

4. Beschikbaarheid: het streven is om voldoende beschikbare woningen te garanderen, rekening houdend met de vraag en behoeften van de inwoners.

5. Verduurzaming: duurzaamheid staat centraal in de prestatieafspraken, met concrete acties om woningen en woonomgevingen te verduurzamen.

Meer dan huisvesting

Het afgelopen jaar lag de focus op het ontwikkelen van een woonzorgvisie met uitvoeringsagenda, die in mei 2024 wordt vastgesteld. Deze visie benadrukt hoe belangrijk het is om de kwaliteit van de leefomgeving en de sociale verbondenheid in de wijk te verbeteren. De gezamenlijke inzet voor wonen richt zich niet alleen op geschikte en voldoende huisvesting, maar ook op het verhogen van de levenskwaliteit en het versterken van de sociale banden. Daarom wordt de woonvisie nu uitgebreid naar een woonzorgvisie, waar zowel fysieke als sociale aspecten meer en beter samenkomen.

Prestatieafspraken als basis

Deze afspraken vormen de basis voor hoe de woningcorporaties hun prestaties vormgeven. Ze geven invulling aan de maatschappelijke rol van corporaties, huurdersverenigingen, zorgpartijen en de gemeente. Door samen te werken aan het realiseren van hun visies dragen deze organisaties bij aan het ondersteunen van de huurders en woningzoekenden en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Het bouwen van woningen helpt bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.