De woningcorporaties Baston Wonen, Vryleve, Plavei en hun drie huurdersbelangenverenigingen (Participatieraad Baston Wonen,
HuurdersBelangenVereniging Rijnwaarden en Huurdervereniging De Sleutel) en wethouder Hans Winters van de gemeente Zevenaar hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2021. De zeven partijen zijn er trots op dat het in goede samenwerking is gelukt om tot deze afspraken te komen. Iedere partij geeft binnen de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden richting aan de prestatieafspraken.

Wonen in vijf thema's

De prestatieafspraken 2021 zijn opgesteld binnen vijf thema's om het wonen en leven in de gemeente Zevenaar zo aangenaam mogelijk te maken:
• Voorraad sociale huurwoningen
• Betaalbaarheid en bereikbaarheid van sociale huurwoningen
• Huisvesting bijzondere doelgroepen
• Duurzaamheid
• Leefbaarheid

Extra sociale huurwoningen

Een belangrijk onderwerp in de prestatieafspraken is het toevoegen van sociale huurwoningen. Alle partijen willen waar mogelijk snelheid maken om nieuwe woningen toe te voegen en zo te reageren op de toenemende vraag naar huurwoningen. Naast het toevoegen van woningen is het ook van belang dat deze betaalbaar zijn en blijven voor de doelgroep. Dit is vastgelegd in afspraken rond de betaalbaarheid. Ook op het gebied van
duurzaamheid zijn regelingen vastgelegd. Zoals samen optrekken in de energietransitie, betrekken van bewoners bij bewustwording en gebruiksgedrag bij energiebesparing en woningbouwplannen te realiseren met behulp van circulair bouwen.

Bijzondere doelgroepen

De partijen hebben ook een opgave voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen (zoals mensen die uitstromen vanuit beschermd wonen). Dat vraagt extra aandacht en dus ook specifieke afspraken. Dit om deze groepen inwoners op een goede manier te kunnen huisvesten.

Prettig samen leven

Vorig jaar hebben we afgesproken dat er wijkschouwen gaan plaatsvinden. Door de coronamaatregelen kon dit niet doorgaan. Deze afspraak wordt aankomend jaar opgepakt. In verschillende wijken gaan de ondertekenaars samen met andere partijen en bewoners een aantal wijken ‘schouwen’. Dat houdt in dat de partijen samen met de bewoners kijken en vertellen wat op buurt- of complexniveau speelt, zij zijn de belangrijke ogen en oren in de wijk. Dat levert waardevolle informatie op over wat we met elkaar kunnen doen om de (leefbaarheid in de) buurt te verbeteren.

Lezen?

De prestatieafspraken 2021 zijn hier te downloaden.