Op dinsdag 11 december 2018 tekenden de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties het document met concrete prestatieafspraken voor het nieuwe jaar 2019 om betaalbaar wonen in een prettige woonomgeving in de gemeente Zevenaar mogelijk te blijven maken.

Uitgelicht

Partijen spraken onder andere af onderzoek te doen om inzicht in het verhuisgedrag van jongeren te krijgen, om terughoudend te zijn met verkoop van huurwoningen, vast te stellen hoe en waar de HABwoning gerealiseerd kan worden, een gematigd huurprijsbeleid te hanteren en samen te werken om betalingsachterstanden vroegtijdig te kunnen signaleren. Verder bereiden partijen zich voor op de uitstroom vanuit beschermd wonen en benoemen corporaties hun maatregelen in 2019 om ervoor te zorgen dat de woningvoorraad verduurzaamt naar gemiddeld label B in 2020. Het hele document met alle prestatieafspraken voor 2019 kunt u hier downloaden en lezen.

Ondertekening_Prestatieafspraken_2019_bew

Partijen

Namens de gemeente tekende wethouder Hans Winters, namens de woningcorporaties de directeur-bestuurders Sandra van Zaal (Baston Wonen), Dirk Hoogland (Vryleve) en Arjan ter Bogt (Plavei) en namens de huurdersverenigingen de bestuursvoorzitters Jan Lammers (Participatieraad Baston Wonen), Jan Wanders (Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden) en Bart Jansen (Huurdersbelangenvereniging De Schakel).

Raamovereenkomst

De partijen stellen begin 2019 een raamovereenkomst op voor de jaren 2020 tot 2024. Hierin komen afspraken met een looptijd van meer dan één jaar over de volgens regelgeving voorgeschreven thema's:

1. Voorraadbeleid: liberalisatie, verkoop, nieuwbouw en aankoop;

2. Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep;

3. Huisvesting van specifieke doelgroepen;

4. Kwaliteit en duurzaamheid van woningen;

5. Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed.