Zeven partijen met één doel

Het toevoegen van sociale huurwoningen voor de verschillende doelgroepen,
verduurzamen van de bestaande huurwoningen en prettig en veilig samenleven. Deze
onderwerpen staan in 2022 centraal in de overeengekomen prestatieafspraken tussen de
gemeente Zevenaar, Baston Wonen, Vryleve, Plavei en de huurdersorganisaties.

Meer sociale huurwoningen bouwen

De samenwerkende partijen maken werk van het toevoegen van nieuwe sociale
huurwoningen en de vernieuwing en transformatie van de bestaande woningvoorraad. 
Met elkaar wordt ook kritisch gekeken hoe we de realisatie van woningbouw waar
mogelijk kunnen versnellen. Aan de uitwerking van de plannen wordt nu hard gewerkt,
om ook in de komende jaren extra sociale huurwoningen toe te kunnen voegen.

Betaalbaarheid en bereikbaarheid

Waar het kan proberen we ondanks de schaarste voor alle doelgroepen de slaagkans
waar dat kan eerlijk te verdelen binnen de huisvestingsverordening.
Het betaalbaar houden van de huurwoningen is een steeds grotere uitdaging door
toename van uitgaven. De corporaties zetten komend jaar hun gematigde huurprijsbeleid
voort. Daarnaast houden we afwijkende signalen in de betalingen goed in de gaten, om
te voorkomen dat huurders grote betaalachterstanden krijgen. Ook gaan wij de huurders
en inwoners van Zevenaar actief informeren over mogelijkheden om (indirecte)
woonlasten te verminderen.

Huisvesten bijzondere doelgroepen

Ook in 2022 blijven we aandacht houden voor doelgroepen die zelfstandig minder
makkelijk een woning kunnen vinden, of hulp nodig hebben bij het wonen naar
behoeften.

Duurzaamheid

De komende jaren hebben partijen een omvangrijke opgave op het gebied van het
verduurzamen van de woningportefeuille. Partijen trekken daar waar mogelijk samen op
in de energie- en warmtetransitie. Maar dit kunnen ze niet alleen. Ook de bewoners
worden actief betrokken. Zo vragen we onder andere aandacht voor het gebruiksgedrag.

We vinden het belangrijk dat de gemeente Zevenaar een prettige gemeente is en blijft om
te wonen en te leven.

Lezen?

De prestatieafspraken zijn te lezen op de websites van de partijen.