• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Wat doet de HBV
Volg ons op

Wat doet de HBV

De HBV denkt positief kritisch mee over zaken die huurders aangaan en is een erkende onderhandelingspartner van Woonstichting Vryleve . De corporatie kan voor veel zaken niet om de mening en stellingname van de HBV heen. Dit is vastgelegd in de Wet op het Overleg Huurders en Verhuurders (WOHV). Het gaat dan met name om:

-          nieuwbouw en sloop in de dorpen;

-          toewijzings- , verhuur- en huurprijsbeleid;

-          de invulling van de jaarlijkse huurverhoging of huurverlaging;

-          het opstellen van prestatie afspraken met de gemeente;

-          wijzigingen en voorwaarden in het huurcontract;

-          groot onderhoud en renovatie projecten;

-          planmatig onderhoud;

-          uitspraken van de klachtencommissie van Vryleve

-          herstructurering  en leefbaarheid;

Hoe doen we dit concreet?

Aanwezigheid

De HBV is indien mogelijk en nodig aanwezig op inspraak- en informatieavonden over alles wat met wonen, nieuwbouw, beheer van woningen (renovatie en groot onderhoud), en leefbaarheid te maken heeft.

Knelpunten oplossen

De HBV zoekt samen met de bewoners naar oplossingen voor knelpunten die het woonplezier in hun woonomgeving belemmert. Wij zijn dus de formele gespekspartner die u daarover als huurder kan vertegenwoordigen bij Woonstichting Vryleve. Gaat het om de woonomgeving waarvoor gemeentelijke zorg geldt  (van bijvoorbeeld groenvoorziening, straten, pleinen, achterpaden en  plantsoenen), dan gaat de HBV met de gemeente om tafel.

Twee kandidaten Raad van Commissarissen aanwijzen

De HBV heeft het bindend recht om twee kandidaten aan te wijzen voor deze Raad van Commissarissen van Woonstichting Vryleve. De raad van Commissarissen oefent controle uit op het bestuur van de Woonstichting Vryleve. De HBV heeft zodoende invloed op de controle van en het toezicht op Vryleve.

Eén kandidaat Klachtencommissie aanwijzen

Ook heeft de HBV het bindend recht om een kandidaat aan te wijzen voor de Klachtencommissie. Dit is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt van huurders indien zij niet tot overeenkomst kunnen komen met de verhuurder over bepaalde huur en verhuurzaken die hen betreffen. De Klachtencommissie onderzoekt of de organisatie de procedures goed gevolgd heeft en geeft een advies aan het bestuur van de verhuurder. Dit advies wordt vrijwel altijd gevolgd.

Bemiddeling

Mocht u problemen ondervinden met Woonstichting Vryleve, dan proberen wij te bemiddelen. Als er een of andere reparatie te lang uitblijft, of er komt geen enkele reactie, dan zullen wij u indien u dat wenst voorzien van de nodige adviezen, om te proberen tot een goede oplossing te komen.  De HuurdersBelangenVereniging is beslist geen klachten bureau, maar u kunt altijd hulp van ons krijgen, indien nodig. In voorkomende gevallen gaan we in overleg, met de verhuurder, met of zonder u en als er een zwaarwegend conflict is, naar de Huurcommissie. Wij zullen altijd eerst proberen om u de juiste weg te wijzen, als dat voor u niet helemaal duidelijk mocht zijn.

Houden van ledenraadpleging en Algemene Leden Vergadering

De laatste ALV is gehouden op 23 mei 2018 om 19.30 uur in de vergaderzaal aan de Halve Maan 18 te Lobith. Hier vindt u de notulen ALV 23-5-2018

Hier vindt u de notulen van de voorgaande Algemene Leden vergaderingen:

notulen ALV 9-11-2017

Download hier het jaarverslag 2017.