• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Regelgeving
Volg ons op

Regelgeving

De HBV heeft met veel regelgeving te maken. Hieronder de belangrijkste:

De Nieuwe Woningwet 2015

Op 1 juli 2015 ging de Nieuwe Woningwet in. Volgens deze Nieuwe Woningwet moeten woningcorporaties zoals Vryleve zich vooral bezig houden met het bouwen en beheren van woningen voor mensen met lagere inkomens. De hoofdlijnen kunt u hier nalezen.

De positie van de HBV is door de nieuwe Woningwet versterkt. Klik door voor meer informatie:

1. De status van een volwaardige partij toe te kennen aan de HBV bij het driehoeksoverleg tussen de Gemeente Zevenaar, Woonstichting Vryleve en de HBV Rijnwaarden bij het tot stand komen van de Prestatieafspraken;

2. Het verkrijgen van instemmingrecht bij fusie en verbindingen;

3. Het recht om tenminste 1/3 van het aantal leden van de Raad van Bestuur voor te dragen;

4. De financiering van de HBV door de Vryleve beter vast te leggen;

5. Wanneer gewenst, een externe deskundige inhuren op kosten van de Vryleve.

6. Het wordt mogelijk om een huurdersraadpleging te houden. Huurders belangenverenigingen kunnen dit middel inzetten, maar gemeenten en corporaties ook. Dit kan gebeuren in de vorm van een digitale of schriftelijke enquête of een bijeenkomst.

7. En de Woonstichting Vryleve moet zich vooral bezig houden met hun kerntaak: betaalbare woningen voor mensen met een smalle beurs!

8.  Raad-  en Commissievergaderingen gemeente :  sinds de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 is de gemeente Rijnwaarden verplicht de HBV uit te nodigen op de vergaderingen welke betrekking hebben Ruimtelijke Ordening en Wonen.

9. Deskundigheidsbevorderingen en scholing.  In een vrijwilligersvereniging, die optreedt als belangenbehartiger, is het wenselijk dat actieve leden via hulp en bijscholing, ieder op zijn of haar niveau deskundigheid opbouwen om goed mee te kunnen praten en denken. Deze bijscholing zal indien nodig en gewenst in overleg met Woonstichting Vryleve worden geregeld.

De Wet overleg Huurders Verhuurders

De Wet op het overleg huurders verhuurder, kortweg de Overlegwet, regelt sinds 1998 de relatie tussen verhuurders en hun huurdersorganisaties. De wet geeft de huurdersorganisatie recht op informatie, overleg, advies en subsidie. Vooral toegelaten instellingen (de woningcorporaties) en de grotere particuliere verhuurders hebben in hun verhuurpraktijk met de wet te maken. De wet is in 2001 geëvalueerd en in 2005 heeft de Commissie-Leemhuis voorstellen voor een wijziging van de wet gedaan. Een groot deel van die voorstellen is verwerkt in de Overlegwet en trad op 1 januari 2009 in werking. Lees hier meer.